Wspólnie działajmy w sprawie hejtu!

Polubowne rozwiązanie sporu pomiędzy Polskim Związkiem Łowieckim a Jeronimo Martins SA

Kilka miesięcy temu zbulwersowały nasze środowisko treści zawarte w wydawnictwie kolportowanym przez Jeronimo Martins SA w sieci swoich placówek handlowych, a ukazujące łowiectwo w negatywnym oraz fałszywym świetle. W wyniku naszych mediacji z obsługą prawną Jeronimo Martins udało się pominąć długotrwały oraz kosztowny proces sądowy, a jednocześnie doprowadzić do deklaracji zmiany treści w publikacji „Gang swojaków, chrońmy zagrożone gatunki” w przyszłych wydaniach.

Jeronimo Martins Polska SA w ramach polubownego, pozasądowego porozumienia zaproponowało usunięcie w przyszłych wydaniach z wymienionej wyżej publikacji, spornej treści o brzmieniu – „myśliwi polują na najzdrowsze, największe i najdorodniejsze sztuki, bo zależy im na efektownych trofeach łowieckich”.

ZG PZŁ przystał na polubowne rozwiązanie sporu, w przedmiotowym zakresie informując jednocześnie stronę o działaniach Polskiego Związku Łowieckiego na rzecz środowiska naturalnego.

W oficjalnym piśmie skierowanym do JMP SA czytamy między innymi:

Polski Związek Łowiecki, jako organizacja zrzeszająca ponad 130 tysięcy osób czynnie zajmujących się ochroną przyrody w Polsce, jest gotowy do podejmowania wspólnie z JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. działań mających na celu ochronę zagrożonych gatunków. Polski Związek Łowiecki nieustannie czyni starania mające na celu ochronę i reintrodukcję gatunków zagrożonych wyginięciem, jak np. dropie czy cietrzewie.

Polski Związek Łowiecki serdecznie zachęca do współpracy ze stacją badawczą PZŁ w Czempiniu, gdzie prowadzony jest wieloletni program „Monitoring zwierząt łownych w Polsce”. Celem tego przedsięwzięcia jest gromadzenie, analizowanie i rozpowszechnianie informacji o sytuacji poszczególnych gatunków zwierzyny w kraju oraz o przebiegu gospodarowania jej populacjami.”